امروز : دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
#فرماندار مرند:ما بین واقعیتها ونیازها فاصله است این عمل تربیت در جامعه و خانواده ها را با مشکل مواجه کرده است باید یکپارچگی فکری و عملی را احیا کنیم

دکتر گرشاسبی : روسا ادارات کج دار منش رفتار نکنند

جوان فردا : تولید یک رفتار خوب نشانگر شخصیت آن فرد است اگر انسانها درست تربیت شوند دروغ نمی گویند خوش قول و باصداقت میشوند هرچه بگوئیم عمل...

گزارش تصویری