امروز : چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

آرد تخصصی یا قورت مردم

امروز شاهد هستیم دولت مردان بیشتر در فرهنگ سازی نان حجیم زحمت می کشند ولی یارانه ها و وسوب سیدها به مراکزی تولیدی نان های سنتی داده میشود که...

گزارش تصویری