امروز : یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵
photo_2016-08-28_18-08-48
دومین پروژه افتتاح ساختمان آزمایشگاه مرکز بهداشتی ودرمانی کشکسرای بود .

دومین پروژه افتتاح ساختمان آزمایشگاه مرکز بهداشتی ودرمانی کشکسرای بود .

جوان فردا: دکتر شیخ افزوداین مرکز در ۱۰۰مترمربع احداث وکل هزینه ساخت ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد وی درمورد اقدامات دیگر درمراکز بهداشتی ودرمانی در سطح شهرستان گفت تعمیر وآسفالت وایزوگام...

گزارش تصویری