امروز : یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
قهرمان جهان دروطن ، غریبِ وطن

آقای دکتر جهانگیری ،عقیل قارداش زاده قهرمان دنیا در وطن ،غریبِ وطن است

جوان فردا : آیا می دانید عقیل قارداش زاده قهرمان دنیاست . اگر میدانستید چرا قدمی در حمایت از این قهرمان دنیا و افتخار آذربایجان ننمودید .؟

گزارش تصویری