یادداشت روز مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا /درود بر مجلس شورای اسلامی

کاردیروز مجلس به نظر مجلسیون در تخریب ظریف بود ولی خوشبختانه این کار مجلس, ظریف را بیش از پیش محبوب دلها نمود
و کار مجلس را به تخریب مجلس تبدیل کرد

 یادداشت روز مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا

درود بر مجلس شورای اسلامی

کاردیروز مجلس به نظر مجلسیون در تخریب ظریف بود ولی خوشبختانه این کار مجلس, ظریف را بیش از پیش محبوب دلها نمود
و کار مجلس را به تخریب مجلس تبدیل کرد

مجلس به اصطلاح انقلابی وجهادی نباید بر چنین کارهای ناشیانه دست بزند .
امروز تخریب دیپلماسی کار پسندیده ای نیست امروز روز ارائه طرح های اقتصادی در حل مشکل معیشت شهروندان است .
مجلس نباید به کارهای دست بزند که شهروندان رو به مقایسه با گذشته کنند .
شهروندان دیگر به حرکات پوپولیستی بعضی از نمایندگان اعتماد نمی کنند . امروز روز تدبیر وایجاد امید در جامعه است .امروز روز یاس زدائی است
امروز گوش دادن وعمل کردن به منویات رهبرمعظم انقلاب کلید طلایه دار حل مشکلات است .
ولی متاسفانه امروز یک طیف خاص آنچه در زبان میگویند برعکس آن عمل می کنند

T.me/jjavanefarda