#سندبومی_سازی_آسیبهای_اجتماعی _شهرستان مرنددر #بوته_نقد

اگر این سندبومی از روش مطالعه و تحقیق میدانی و بررسی اسنادی به مقایسه وضعیت شهرستان با استان، کشور و جهان پرداخته، علل و ریشه‌های بوجود آمدن این آسیب ها را شناسایی کرده و با بومی سازی و ارائه راهکارها و برنامه‌ها خصوصا درحوزه پیشگیری،کنترل و کاهش بدنبال عملیاتی کردن اجرای برنامه هستتدچراوضعیت شهرستان ازنظر آسیبهای اجتماعی بجای کاهش رو به افزایش است شده است⁉️

 #سندبومی_سازی_آسیبهای_اجتماعی _شهرستان در #بوته_نقد

نویسنده : رحیم میابی

مدیر مسئول پایگاه رسمی خبری #جوان_فردا


بعداز افزایش خودکشی ها درشهرستان سندبومی سازی آسیبهای اجتماعی را مورد نقد قرارداد وگفت آسیب‌های اجتماعی پدیده‌هایی واقعی، متغیر، قانون مند، قابل کنترل و پیشگیری می‌باشند که کنترل آن ها نیازمند شناخت علمی است.
وی چند سوال را جهت مشخص شدن مقام مسئول مبارزه با آسیبهای اجتماعی مطرح کرد و پاسخ خواست

تدوین وتهیه این سند بومی سازی ازکدام تاریخ شروع و در کدام تاریخ بطور محرمانه در اختیار مقامات ارشد شهرستان گذاشته شد ⁉️

کدام کارشناسان مجرب در تدوین این سند بومی سازی نقش داشتند⁉️

با اجرای این سندبومی سازی چد درصد کاهش در آسیب های اجتماعی داشتیم⁉️

اگر این سندبومی از روش مطالعه و تحقیق میدانی و بررسی اسنادی به مقایسه وضعیت شهرستان با استان، کشور و جهان پرداخته، علل و ریشه‌های بوجود آمدن این آسیب ها را شناسایی کرده و با بومی سازی و ارائه راهکارها و برنامه‌ها خصوصا درحوزه پیشگیری،کنترل و کاهش بدنبال عملیاتی کردن اجرای برنامه هستتدچراوضعیت شهرستان ازنظر آسیبهای اجتماعی بجای کاهش رو به افزایش است شده است⁉️

@jjavanefarda