اتاق شیشه ای نیمه شفاف شکسته ای شورای اسلامی شهر به اتاق شیشه ای (ظلمتزده ) تبدیل شد‼️

وقتی لایحه بودجه کشور بصورت علنی در مجلس و محافل اقتصادی و صاحب نظران تحت بررسی است تا باشفافیت تمام بررسی شود ویا دنیا دنبال FATF است ولی متاسفانه شورای اسلامی شهر در پشت درهای بسته در اتاق شیشه ای ظلمتزده بدون حضور خبرنگاران و کارشناسان آنهم بدون وجود کمیسیون متخصص مالی و بودجه ویا کارشناس حقوق مالی‼️

 اتاق شیشه ای نیمه شفاف شکسته ای شورای اسلامی شهر به اتاق شیشه ای (ظلمتزده ) تبدیل شد‼️

یادداشت روز #جوان_فردا

عجب دورانی عجب شورایی

نزدیک به ۴ سال از عمر اتاق شیشه ای نیمه شفاف شورای اسلامی شهر می گذرد

حال معلوم نیست در آخرین ماه های بررسی لایحه بودجه تقدیمی شهرداری به شورا در اتاق ظلمتزده بدون حضور خبرنگاران بصورت محرمانه بررسی میشود.

وقتی لایحه بودجه کشور بصورت علنی در مجلس و محافل اقتصادی و صاحب نظران تحت بررسی است تا باشفافیت تمام بررسی شود ویا دنیا دنبال FATF است ولی متاسفانه شورای اسلامی شهر در پشت درهای بسته در اتاق شیشه ای ظلمتزده بدون حضور خبرنگاران و کارشناسان آنهم بدون وجود کمیسیون متخصص مالی و بودجه ویا کارشناس حقوق مالی‼️

حال چرا و به چه علت اعضای محترم شورای اسلامی شهر چنین تصمیم گرفته اند ⁉️خود می دانند ‼️
پس دانستن تخصص های علمی اعضای شورا بدون فیض نخواهد بود

T.me/jjavanefarda