عذرخواهی دیر هنگام عنابستانی:

آقای نماینده اولا شما چرا قانون را زیر پا گذاشتید⁉️

عذرخواهی دیر هنگام عنابستانی:

توهین شنیدم و عصبانی شدم

از مردم عذرخواهی می کنم

از سربازی هم که از قانون پاسداری کرد تشکر می کنم.

جوان فردا ضمن تشکر از این نماینده که دیرهنگام متوجه اشتباه بزرگ خودشد

ولی دراین گفته نماینده مجلس نکته های مبهمی دیده شده است ⁉️
نماینده گفته توهین شنیدم توهین دادم ‼️

آقای نماینده اولا شما چرا قانون را زیر پا گذاشتید⁉️
ثانیا چرا به تذکر سرباز راهور گوش ندادی⁉️

ثالثا باید مشخص شود آیا شما اول سربازرا لاشی خواندی بعد سرباز شما را بعداز توهین شما بچه خوشگل خواند.

@jjavanefarda