حقیقت نقش شورای شهرمرند در موضوع خاک

امروز زمان سوال کردن نیست‼️

همه چیز در خاک خلاصه ننیشود

حقیقت نقش شورا در خاک

امروز زمان سوال کردن نیست‼️

همه چیز در خاک خلاصه ننیشود

وقتی صحبت از خاک می شد بعضی دست به قلم های فصلی انتخاباتی ( زبان در دهان دینمسن یاخشیدی )را انتخاب کردند تا خاک ریالی بچکاند

تا اینکه یک متخصص موضوع خاص محیط تبلیغاتی پیگیر شد و پایگاه خبری #جوان_فردا در سال سوم شورا با رایزنی های نامحسوس با اعضای شورا به سمع ۷ عضو شورا رساند استادی و طهماسبپور دو عضو شورا با اعتماد به رسانه موضوع را پیگیر شدند.ودست بردار نبودند و آقای م ع از اول موضوع خاک قبل از شورا و رسانه در تلاش بود.
تا اینکه موضوع کاملا رو به شفاف سازی رفت علیپور به دوعضو دیگر شورا اضافه شد در این میان سقوط ۴ عضو دیگر شورا برای #جوان_فردا سوال برانگیز شد
تا اینکه تنور خاک داغ تر شد بخشی خودرا به تنور داغ خاک انداخت ولی دیگر زمان حقیقت خاک مشخص بودو آتش بخشی را گرم‌نکرد تا اینکه استادی و طهماسبپور و همصدایی علیپور موجب شد تا نامی از جامعه امنیتی آورده شود .تمام این حرکات از منظر رسانه توسط کارشناس خبری #جوان_فردا رصد می شد
تا اینکه موضوع اکثریت شورا در مخالفت از خاک مشخص شد این هنگام آخوندی با پرچم سفید وارد کارزار با خاک شد هرچند در دوره ریاست وی در شورا با بی توجهی به گزارش #جوان_فردا در موضوع خاک مواجه شدیم .
حال ۵ عضو شورا از پاسخ شهردار قانع نمیشوند

موضوع در چهار چوب قانون سیر می کند.

حال چرا بعضی ها استادی و طهماسبپور را که دو عضو اصلی شورا که از اول دنبال خاک کردن خاک بودند با طرح سوال دنبال کدام هدف نهفته فصلی هستتد⁉️
پاسخ سوال بجز این نمی تواند باشد یا ریال است یا موضوع را از مسیر اصلی منحرف کردن ⁉️ هردو پاسخ در نقطه مشترک نقطه تلاقی خواهند داشت مانند سَراب. و آن منحرف کردن موضوع خاک در آخرین نقطه .

انتظار #جوان_فردا این است استادی و طهماسبپور و سه عضو دیگر علیپور و آخوندی و بخشی با روحیه اصلاح ساختاری موضوع مبلغ گم شده ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان پسماند را هم مانند خاک، خاک کنند.
امروز آنهائی که میخواهند شورا را به سوال کردن از شهردار هدایت کنند یک حرکت ناپخته انتخاباتی هست .چون پرونده خاک مراحل قانونی اش را سپری می کند در این زمان سوال کردن مانع از شفاف سازی خواهدشد واز طرفی پروژه هایی که در زمان دور پنجم به اتمام خواهد رسید عقیم خواهدماند.

تمام امورات را نباید در خاک خلاصه کرد راه باز است و جاده دراز ‼️

T.me/jjavanefarda