وحدت و همدلی شهروندان روستای #جامعه_بزرگ ستودنی است

اهالی روستای جامع بزرگ در این روستا و روحانی محل وجوانان و معتمدین دوش بدوش هم با ترویج فرهنگ بخشش و گذشت توانسته اند کارهای بزرگی را انجام‌دهند

 وحدت و همدلی شهروندان روستای #جامعه_بزرگ ستودنی است

به گزارش #جوان_فردا
اتحاد وهمدلی حاکم بر شهروندان روستای جامع بزرگ موجب عمران و آبادانی و توسعه روستای جامع بزرگ

مسجدی با زیر بنای به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع
مسجدی که باید از نزدیک دید هزینه این مسجد بالغ  بر ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان می باشد که توسط خود اهالی  و خیرین روستای جامع بزرگ تهیه میشود البته باید گفت خیرینی که در نقاط مختلف ایران اسلامی و خارج از کشور هستند نقش بسزائی در این پروژه مردمی دارند

در این روستا روحانی محل وجوانان و معتمدین دوش بدوش هم با ترویج فرهنگ بخشش و گذشت توانسته اند کارهای بزرگی را انجام‌دهند
احداث حسینیه که در اختیار شهروندان جامع بزرگ قرار گرفته با مساحت نزدیک به ۲۵۰متربع زیربنا که در جنب آن زمینی به مساحت ۶۰۰مترمربع برای پارکینگ خودرو باشد که از همت وهمدلی این بزرگواران است

مشروح‌ گزارش بزودی در #جوان_فردا انتخشار می یابد

T.me/jjavanefarda