دادستان مرند : جهت یاری رساندن زندانیان مالی از مردم جهت آزادی آنها استمداد طلبید.

دادستان مرند: ما برنامه ای برای اشتغال دوران زندان وبعداز زندان برای زندانیان داریم .منتظر مساعدت مردم هستیم.

دادستان

به گزارش خبرنگار جوان فردا
دادستان مرند دریک نشست خبری با اصحاب رسانه گزارشی از برنامه دادسرای و انجمن حمایت از زندانیان گفت : ماهرسال یک جشن بزرگ تحت عنوان جشن گلریزان برگزار میکنیم واز اقشار جامعه که دارای وضعیت مالی بهتری دارند خواستاریم درخالی کردن زندان به زندانیان که دارای محکومیتهای مالی واز بابت بدهی درزندان می باشند انجمن حمایت اززندانیان دادسرای را ومسئولین دادگستری را یاری نمایند.
فتاحی داستان مرند اضافه کرد: تحت پوشش ما ۱۷۰نفر است که پارسال با کمکهای مردمی ۹ نفر از زندانیان غیر عمد که محکومیت مالی داشتند آزاد شده وبه آغوش زندگی خود برگشتند.
داستان مرند اشاره به آمار زندانیان که مردم را به استمداد می طلبد گفت ۴۰ نفر منتظر مساعدت مردم خیر ودور اندیش هستند.این ۴۰زندانی با محکومیتهای مالی بشرح ذیل است
الف : جرائم غیر عمدی۴ نفر
ب: تصادف ۳نفر
ج:مهریه ۱۳ نفر
د:ترک انفاق: ۲نفر
ت:دیه ۸نفر
پ:چک یک نفر
ث: محکومیت مالی ۹ نفر
فتاحی اشاره به برنامه های دادسراودادگستری بعداز آزادی این افراد درراستای اشتغال گفت رایزنی شروع شده وانجمن حمایت از زندانیان هم دراین مورد درتلاش هستندتا امنیت شغلی زندانیان آزاد شده هم تامین گردد.والان در زندان کارگاههای برای زندانیان جهت اشتغال برنامه ریزی نموده ایم.
دادستان از اسباب رسانه خواست درراستای فرهنگ سازی بخصوص جشن گلریزان را دربین آحاد مردم مطرح نمایند.
رضاخلیلی رئیس انجمن حمایت از زندانیان به خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا گفت : این انجمن فعالیت گسترده داردوبرای آینده هم درداخل زندان وهم برای بعداز آزادی زندانیان از باب شغل برنامه داریم اگر مردم با ما نباشند هیچ برنامه ای کارساز نخواهدبود .وی گفت ما هیچ کمک ماتلی دولتی نداریم.شماره حساب انجمن ۰۱۰۶۳۱۱۹۲۲۰۰۸