تصویب صیانت از کاربران فضای مجازی عامل رونق مهاجرت ‼️‼️

بعداز تصویب قانون صیانت از کاربران مجازی توسط مجلس تبلیغ مهاجرت در فضای مجازی سرعت گرفته و کشورهای مهاجر پذیر آغوش پذیرش را باز کرده و شرایط پذیرش را سهل تر کرده است‌

تصویب صیانت از کاربران فضای مجازی عامل رونق مهاجرت ‼️‼️
یادداشت روز #جوان_فردا

رونق تبلیغ مهاجرت به کشورهای دیگر در بین جوانان در فضای مجازی نشان دهنده این است که تصویب قانون صیانت از کاربران فضای مجازی اثر منفی در جامعه گذاشته است .
امید است دستگاه های نظارتی و امنیتی وضع موجود جامعه را بررسی و‌جهت مزید بهره برداری در اختیار شورای نگهبان قرار دهند
بعداز تصویب قانون صیانت از کاربران مجازی توسط مجلس تبلیغ مهاجرت در فضای مجازی سرعت گرفته و کشورهای مهاجر پذیر آغوش پذیرش را باز کرده و شرایط پذیرش را سهل تر کرده است‌

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa