نامه سر نه به گشاده

بجای اینکه به عملکرد خود وعملکرد اقوام خوددر منطقه بنگرندتیشه بر ریشه منطقه آزادارس می زنند.

 عرب۳
حرافان حاشیه ای ،حرفهای پوشالی درمورد منطقه آزادارس
باتوجه به موضوع منطقه آزادارس که بعداز سالیان متمادی وبعداز رژیم طاغوت که گمرک جلفا وارث مشکلاتی از رژیم گذشته مواجه بود سردمداران نظام جمهوری اسلامی ایران بعداز یک دهه از گذشت پیروزی انقلاب اسلامی رو به اقتصادی جهانی آوردندبخصوص راه اندازی مناطق آزادتجاری صنعتی .منطقه مرند وجلفا یکی از این مناطق بود منطقه مرند وجلفا تا سال ۱۳۷۵ یک شهرستان بود ولی بعداز با توجه به تقسیمات کشوری به دوشهرستان تقسیم شدندولی ازباب حوزه انتخابیه یک مجموعه هستند.یکی از این مناطقه آزاد به این منطقه تعلق گرفت چون مرند وجلفا از مناطق محروم بودند این منطقه را بعنوان منطقه آزادارس نامیدنداین امر توسط چهره های ماندگار مرند جلفا آقایان دکتر کلانتری ومهندس غلامرضا شافعی پیشنهاد گردید وبا پیگیریهای نمایندگان وقت مجلس آقایان کریم شافعی ،ابراهیم صراف وباقر امامی وکریم شافعی لباس عمل بتن کرد.هرچند دراین مدت منطقه آزادارس مواجه با فراز ونشیب هائی شدولی آخرالامر این فراز ونشیب ها با جز ومدهایتندتوسط فرزندان منطقه مرند وجلفاآرام شد.ومنطقه آزادارس به اثبات رسید.
هرچندمشکلاتی گریبانگیر این منطقه است این هم از سودجوئیهای افراد ثالث وفرصت طلب واعمال نفوذ است.باتوجه به هدف خاص مناطق آزاد که عبارت است از:( انجام امور زیربنائی،عمران وآبادانی،رشدوتوسعه اقتصادی،سرمایه گذاری،افزایش درآمدعمومی،ایجاد اشتغال سالم ومولدتنظیم بازارکار وکالا،حضور فعال در بازار های جهانی ومنطقه ای ،تولید وصادرات کالاهای صنعتی وتبدیلی وارایه خدمات عمومی است)
ولی حرفان که درتجاهل غوطه ورند وسفره آماده رادیدند خودرا گم کرده اندبرسرسفره نشسته اندوغافل از تعدی به بیت المال هستندونام خودرا به دیگران انگ می زنندوغافل از مردم شده اند.بعضی حرافان مدرن حاشیه ای با حرفهای پوشالی منطقه آزادارس را ترور می کنند نه تخریب.
بجای اینکه به عملکرد خود وعملکرد اقوام خوددر منطقه بنگرندتیشه بر ریشه منطقه آزادارس می زنند.
آری حرافان یعنی مخ زنان بدانندموظب باشندمردمی که با پیروی از امام خمینی ره طاغوت را با عمر ۵۰سال سلطنت را فراری دادندحرافان مدرن را همان مردم با پیروی از ولایت مطلقه فقیه رهبر فرزانه انقلاب میتوانند در یک ساعت فراری دهند.
معلوم نیست چرا این حرافان مدرنیست نمک را خوردند ونمکدان را شکستند ونمکهای باقی مانده در کیسه نمک را به هوا پرتاب کردند تا ذرات زهر آگین چشمهای جوانان غمگین وبیکارمنطقه اشک آلود نماید.
اگر این حرافان توجه به روند مدیریت منطقه دارندچرا وقتی مسئولین رده بالادست به کار شدند درخانه ملت سر وصدا راه انداختند ولی حالا تخریب مدیریت می کنند.حال دم خروس را قبول کنیم یا قسم حضرت عباس را!!!!
آیا بهترنیست به عملکرد خود واقوام خود درمنطقه بنگریدآیا بهترنیست بجای تیشه زدن به ریشه منطقه آزاد ارس دنبال توسعه اقتصادی وفرهنگی واجتماعی قدم بردارید؟
آیا میدانید منطقه آزادارس از آن یک شخص پارلمانی نیست؟بلکه از آن یک ملت است ویک طرح ملی است .از آن کل خانه ملت است.شکوفائی منطقه آزادارس نگاه ملی است مربوط به نقاط خاص وافراد خاص نیست.بایددانست شکوفائی منطقه آزادارس رهآوردملی است.به یک شخص پارلمان ویا …تعلق ندارد .ولی ممکن است اعمال نفوذ وی بخیرافراد خاص انجامد.ساختار منطقه آزادبا حرفهای حاشیه ای حرافان حاشیه ای وجنجالی وپوشالی سست نخواهدشد.
آنهائی که درپشت ویترین حرافان حاشیه ساز وجنجالی وپوشالی خودنقشه سوءاستفاده شوم دارند بدانندباتوجه به فرمایش رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی ره که فرمودند((اهل رسانه مربی یک کشورهستندباید تربیت کنند کشور را)این فرمایش حضرت امام ره فصل الخطاب است.
حرافان حاشیه ساز بداننددست از حرافی جنجالی وحاشیه ای وپوشالی خود بردارندوبجای ایجادیاس ونا امیدی بخاطر جناحی وسیاسی بازی ،امیدواری به سرمایه گذاران خارجی را درمنطقه آزاد پیگیر باشند هرچند چشم طمع آنها نخواهند گذاشت به این امر مهم دقت وتوجه کنند.مست قدرت چشم آنها مستترنموده است.مانند فرعون که با قدرت به مستی رسیدونابود شد اینگونه بدخواهان منطقه نابود خواهندشد.درفرصت دادن خداو ند به اینگونه حرافان حکمتی نهفته است ان الله مع الصابرین .
حرافان بدانند اگر از حرفهای پوشالی وجنجالی وحاشیه ای آنها آفتی به منطقه آزادارس برسدلابد جوابگوی مردم خواهندشد.
ولی بهتراست از دنیا حقایق دور نشویدبا ایجاد فضای تشویش اذهان ترور منطقه را بخاطر رسیدن به هدف پوشالی خودانجام ندهید.

آری پیامبر ص فرمود: (عدل ساغه خیر من عبادته سنه)
بیاد آوردن ایناشعار پرمغز، ممکن درمان درد شما باشد.

ای فراهم کرده از شیران خراج
گشته ئی روبه مزاج ازاحتیاج
خستگی های تو از ناداری است
اصل دزدتوهمین بیماری است
می رباید رفعت از فکر بلند
می کشدشمع خیال ارجمند
تا به کی در یوزه ئی منصب کنی
صورت طفلان زنی مرکب کنی
فطرتی کوبرفلک بنددنظر
پست می گردد ز احسان دگر
ازسوال آشفته اجزای خودی
بی تجلی نخل سینای خودی
اگر خواهی خدارا فاش بینی
خودی را فاش تردیدن بیاموز
روح با حق زنده وپاینده است
ورنه این را مرده آن را زنده است
آن که حی یموت آمد حق است
زیستن با حق حیات مطلق است
هرکه بی حق زیست جزمردارنیست

تحلیل خبری: رحیم میابی