حاشیه های مراسم تحلیف اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابع شهرستان مرند

حاشیه ها ،تعادل شوراها را برهم ریخت

حاشیه های مراسم تحلیف اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابع شهرستان مرند

تذکر معاون استاندار به یکی از اعضای شورای شهر کشکسرای

هنگام سوگند نامه یکی از اعضای شورای اسلامی شهرکشکسرای با گوشی تلفن همراه خود بازی میکرد که گرشاسبی فرماندار مرند خطاب به وی گفت این مراسم یک مراسم رسمی است و محل بازی نیست احترام جلسه برهمه واجب است

دومین حاشیه مراسم سوگند نامه شوراها چگونگی قرائت سوگندنامه بود که بدون مطالعه و بدون پیش قرائت بود که مجری سوگند نامه چند کلمه را در کسره و ضمه و فتحه اشتباه خواند

سومین حاشیه تنش بین اعضای شورای اسلامی شهر زنوز بود با سر وصدائی که در سالن سکوت را شکست تنش بین اعضای شورای زنوز بود یکی می گفت نباید بیسواد رئیس شود آن دیگری با سیاست بازی می خواست تسکین دهد بالاخره با چند بار تذکر فرماندار و معاون فرماندار  همین تنش تا آخر جلسه حاکم بود تا اینکه یکی از فعالین مجازی خطاب به یکی از اعضای شورای زنوز گفت اگر من بجای شما بودم دکتر مقدم زاده را از دست نمی دادم همان عضو شورا تب بالابرد ولی فعال مجازی از رو نرفت و گفت با  چنین شتابان راه را گم خواهید کرد.

از همه حاشیه تر جریان انتخاب نماینده شورای شهر مرند در شورای اسلامی شهرستان بود واقعا اینجابنگاه است ؟ وقتی در انتخاب نماینده شورا در شورای شهرستان مرند در بین اعضای شورا اسلامی مرند اتفاق نظر نشد رئیس جدید شورا ۵ عضو شورا را به بیرون از جلسه دعوت کرد یعنی بی احترامی به دو عضو شورای دیگر که در دور پنجم دارای سابقه عضویت در شورا و ریاست شورا و یکی از آنها نماینده شورا در شورای شهرستان بود

ولی نه یک بار برای دومین بار رئیس شورای جدید مرند اعضای ۵ نفره شورای مرند  را به بیرون دعوت کرداختلاف بر سر نمایندگی شورا در شورای شهرستان مرند بود طبق قرائین موجود و شنیده ها این ۵ عضو جلسات انتخاب هیات رئیسه را در یکی از باغات مرند برگزار کرده بودند ولی اینجا را نخوانده بودند که باید شورا یک عضو را بعنوان  نماینده شورای شهر در شهرستان باشد. ولی تعادل این تقسیم به هم خورد. اختلاف شدت گرفت تا اینکه از قول و قرار خود عدول کردند یکی از پیشکسوتان دارای سابقه ۴ بار عضویت در شورا راکه قرار بود بعنوان نماینده شورا در شورای شهرستان باشد زیر قول  زدند و معادله ۵ عضور برهم خورد

دراین میان نباید رای آخوندی به حق جو جهت ریاست شورا را بدون بررسی رد شد.

ولی آنچه در انتخاب هیات رئیسه شورای شهر دیزج حسین بیگ گذشت ۵ عضو شورا بدون هماهنگی در جلسه حضور یافته بودند که نتوانستند دراولین قدم رئیس و منشی خود را انتخاب کنند فرصتی داده شد تا بعداز نیم ساعت توانستند  رئیس و منشی شورا را انتخاب کنند