شب قدر (۲۱)رمضان درمرند به روایت تصویر

از پیر وجوان ،زن ومرد همه در شب قدر درمساجد وتکیه ها وامام زاده ها وحسینیه ها ومحافل خانگی همه وهمه اعم از مسئولین وروحانیت دراین شب سوگوار بود ند بیدار مانده بودند تا بیدار شوند

_DSC1193

_DSC1194

_DSC1195

_DSC1197

_DSC1198

_DSC1199

_DSC1200

_DSC1202

_DSC1203

_DSC1207

_DSC1208

_DSC1210

_DSC1212

_DSC1213

_DSC1217

_DSC1219

_DSC1223

_DSC1224

_DSC1225

_DSC1226

_DSC1231

_DSC1232

_DSC1233

_DSC1237

_DSC1238

_DSC1241

_DSC1243

_DSC1244
_DSC1243

_DSC1238
_DSC1238