دروغگو نمی تواند مدیرعامل منطقه آزاد ارس شود

 دروغگو نمی تواند مدیرعامل منطقه آزاد ارس شود

 دروغگو نمی تواند مدیرعامل منطقه آزاد ارس شود


یادداشت عصر #جوان_فردا
دروغگو نمی تواند مدیرعامل منطقه آزاد ارس شود از منظر دیگر وقتی کسی با دروغ منطقه آزاد ارس را مرکز قاچاق می نامند و بازرگانان وتجار و اصناف این منطقه را باین نام در خانه ملت فریاد میزند ومارک‌ قاچاقچی میزند چگونه بخود اجازه می دهد در انتشار اخبار دروغ مبنی بر اینکه دروغگو مدیرعامل منطقه آزادارس میشود سکوت اختیار می کند⁉️‼️⁉️

♦️اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa