قابل توجه رانندگان محترم و مامورین راهور شهری مرند

چرا رانندگان در تقاطع محراب رعایت حال رانندگان دیگر را نمی کنند ودر مسیری خودرو خودرا پارک می کنند و سدمعبر بر دیگر رانندگان می کنند

 قابل توجه رانندگان محترم و مامورین راهور شهری مرند

چرا رانندگان در تقاطع محراب رعایت حال رانندگان دیگر را نمی کنند ودر مسیری خودرو خودرا پارک می کنند و سدمعبر بر دیگر رانندگان می کنند
از راهور محترم شهری خواستاریم جهت آموزش رانندگان در این تقاطع مامور مستقر کنند تا افراد متخلف را ضمن جریمه آموزش لازم را ارائه نمایند .