حق و حقوق شهرستان ویژه مرند از ویژه شدن!!

با توجه به مطلب فوق  شهرستان مرند مدتهاست بعنوان شهرستان ویژه در زبان ها می چرخد ولی این ویژه گی چه امتیازی برای مرند دراین مدت شده است خبری از آن نیست مقصر کیست ؟ آیا ما اصحاب رسانه هستیم ؟ یا دروغ های انتخاباتی که بعضی کاندیداها جهت رای آوری  گفته اند ؟ حال این گزارش را در پایگاه خبر جوان فردا پیگیر باشید.

✔️فرمانداری‌های ویژه در قانون تقسمیات کشوری از جایگاه خاصی برخوردار نیستند

🔻جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه فرمانداری‌های ویژه کارایی خاصی ندارند، اظهار کرد: فرمانداری‌های ویژه در قانون تقسمیات کشوری از جایگاه خاصی برخوردار نیستند و در حقیقت ایجاد چنین جایگاهی بی‌حساب و کتاب بوده است.

🔻وی افزود: هیچ اتفاق خاصی با ایجاد فرمانداری‌های ویژه در کشور شکل نگرفت، بلکه یک عنوان را به منصب فرمانداری اضافه کردند و آن را معاون استاندار فرض نمودند؛ بنابراین این جایگاه کمکی در جهت رفع امورات مردم نمی‌کند.

 جوان فردا

با توجه به مطلب فوق  شهرستان مرند مدتهاست بعنوان شهرستان ویژه در زبان ها می چرخد ولی این ویژه گی چه امتیازی برای مرند دراین مدت شده است خبری از آن نیست مقصر کیست ؟ آیا ما اصحاب رسانه هستیم ؟ یا دروغ های انتخاباتی که بعضی کاندیداها جهت رای آوری  گفته اند ؟ حال این گزارش را در پایگاه خبر جوان فردا پیگیر باشید.