اولین تصویر از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان

  خبرنگاران حاضر در کنفرانس خبری ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان پس از کنترل کابل

اولین تصویر از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان

کنفرانس خبری ذبیح‌الله مجاهد آغاز شد.

خبرنگاران حاضر در کنفرانس خبری ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان پس از کنترل کابل

پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa