یکی اسمش ژنرال بود یکی سرباز

ژنرال افغانی با هزار مدال و نشان نتوانست مقاومت کند و از کشورش فرار کرد. ژنرال ایرانی بدون هیچ مدالی کل جهان را از شَرِ غده سرطانی داعش نجات داد.

 یکی اسمش ژنرال بود
یکی سرباز
یکی وا داد و رفت


یکی رفت و دیگران وامانده‌اند

یکی از یک ولایت افغانستان برنیامد
آنیکی تمام منطقه را حول یک ولایت کرد

ژنرال افغانی با هزار مدال و نشان نتوانست مقاومت کند و از کشورش فرار کرد. ژنرال ایرانی بدون هیچ مدالی کل جهان را از شَرِ غده سرطانی داعش نجات داد.

♦️پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

♦️اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa