‍ این شیربچه دره‌ پنجشیر را به‌خاطر بسپارید!

احمد دیروز عصر، پنهانی از فرودگاه کابل به پنجشیر رفت.از وسط صدها تفنگدار دریایی امریکا، مستقر در فرودگاه یا به‌قول افغانستانی‌ها میدان هوایی کابل.

درست وقتی امثال غنی و دیگر دوپاسپورته‌های افغانی فرار را بر قرار ترجیح دادند. درست وقتی مبارزان و رهبران بسیج مردمی هم مقابل طالبان فرار کرده یا تسلیم شده‌اند، درست وقتی کل افغانستان جلوی طالبان زانو زده است، احمد مسعود تنها پسر شهید احمدشاه مسعودقهرمان ملی افغان و معروف به شیر دره پنجشیر، حاضر به تسلیم دره پدری به طالبان نشد. پرچم مبارزه را بلند کرد و از همه مخالفان طالبان خواست در دره پنجشیر نزد او بیایند.

احمد دیروز عصر، پنهانی از فرودگاه کابل به پنجشیر رفت.از وسط صدها تفنگدار دریایی امریکا، مستقر در فرودگاه یا به‌قول افغانستانی‌ها میدان هوایی کابل.
جالب ان‌که چند هلی‌کوپتر راهم باخودش برد. درست مثل فیلم‌های هالیوودی که خود امریکایی‌ها می‌سازند!

این شیربچه تازه نفس را به‌خاطر بسپارید. اگر خدا یاری‌اش کند،بعد ازاین اخبار زیادی از او خواهید شنید.او سال‌ها درایران بودوراهنمایی و دبیرستان را اینجاخواند.جوان،خوش‌فکر و پرشور است، درست مثل جوان‌های خودمان. تازه سی ویک سال راتمام کرده است.

طالبان فقط یک ولایت رانتوانست فتح کندوآن دره پنجشیر است.

@jjavanefarda