نتیجه گرائی یا بومی گرائی در انتخاب مدیران و شهرداران ‼️

حال باید این ویژگیها را آنهائی که دنبال مدیر بومی هستتد بدون تعصب دنبال کنند اگر نیافتند زمان را هدر ندهند دنبال مدیران کارآمد ومتخصص و کاریزما و جسور و ریسک پذیر بروند .

 نتیجه گرائی یا بومی گرائی در انتخاب مدیران و شهرداران ‼️

نویسنده : #رحیم_میابی

مدیران جراحانی هستندکه هم باید درفکر درمان باشند وهم درفکر پیشگیری .
این مدیران درمورد درمان‌وارث کمبودها دراثر ناتوانی وناکارآمدی و عدم‌وجود اعتبار لازم در زمان مناسب .
ولی در مورد پیشگیری ،تدبیر وابتکار و توانمندی و تخصص و وجود اعتبار مالی لازم و از ضروریات است .
حال باید این ویژگیها را آنهائی که دنبال مدیر بومی هستتد بدون تعصب دنبال کنند اگر نیافتند زمان را هدر ندهند دنبال مدیران کارآمد ومتخصص و کاریزما و جسور و ریسک پذیر بروند .
البته تعدادی از آنهائی که دنبال مدیران بومی بدون توجه به ویژگیهای مدیرموفق باشند بااین نیت دنبال مدیربومی ضعیف میروند تا به اهداف ساخته وپرداخته خود برسد .

باید در جامعه بجای بومی گرائی در مدیران پائین دست دنبال نتیجه گرائی باشند .
اگراین طیف در انتخاب مدیر دچار اشتباه شوند به دو ظلم دست یازیدند اولی به مدیران‌توانمند ظلم شده چون با انتخاب مدیر ضعیف مدیر توانمند عزلت نشین میشود واین سرمایه ملی به تحلیل میرود
دومی کار مردم پیش نمیرود پس نتیجه گرائی بهتراست از بومی گرائی است


T.me/jjavanefarda