‍ درس تاریخ و شاگردان فراموشکارش

‍ درس تاریخ و شاگردان فراموشکارش سمت راست؛ بامداد امروز، ژنرال کریس دوناهو فرمانده نیروهای آمریکایی به عنوان آخرین آمریکایی از افغانستان خارج شد، در حالیکه یک پایش روی زمین و پای دیگرش روی پله هواپیمایی نظامی است. سمت چپ؛ ۳۲ سال قبل، ژنرال بوریس گروموف فرمانده ارتش چهلم شوروی،آخرین فرد روسی است که از […]

‍ درس تاریخ و شاگردان فراموشکارش

سمت راست؛ بامداد امروز، ژنرال کریس دوناهو فرمانده نیروهای آمریکایی به عنوان آخرین آمریکایی از افغانستان خارج شد، در حالیکه یک پایش روی زمین و پای دیگرش روی پله هواپیمایی نظامی است.
سمت چپ؛ ۳۲ سال قبل، ژنرال بوریس گروموف فرمانده ارتش چهلم شوروی،آخرین فرد روسی است که از طریق مرز زمینی افغانستان را ترک می کند.
سی سال قبل آمریکایی ها از شکست روسها خوشحال بودند و امروز روسها از هزیمت آمریکاییها!
معلوم نیست سی سال بعد باز چه کسی خندان و کی گریان خواهد بود! ظاهرا چرخه تاریخی افغانستان مفلوک، ” اشغال – مقاومت – اشغال” است، مرحله ای عقب تر از الگوی استبداد آسیایی و چرخه معروف ” استبداد – هرج و مرج – استبداد”!
صلاح الدین خدیو
T.me/jjavanefarda

Javanefarda.ir