یازده سپتامبر افغانستان

آنچه در یازده سپتامبر هدف قرار گرفت نه برجهای تجارت جهانی بلکه زندگی میلیونها انسان بی گناه در افغانستان و عراق بود.

 یازده سپتامبر افغانستان

اگر ایالات متحده در سال دو هزار و یک برای قصاص عوامل حادثه یازده سپتامبر از مردم افغانستان درخواست می کرد که به ازای هر کشته آمریکایی هزار نفر از شهروندان خود را داوطلبانه در تیررس سربازان آمریکایی قرار دهند، این کشور به مراتب آسیب و خشونت کمتری از آنچه طی این دو دهه مشاهده کرده است را متحمل می شد.
پس از یازده سپتامبر رئیس جمهور آمریکا جهان را به دو جبهه «ما» و «دشمنان ما» تقسیم کرد و در این میان هیچ جایی برای بی طرفین قائل نشد. کاری که جرج بوش پس از یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ کرد را حتی هیتلر و سایر خونخواران بزرگ تاریخ در قبال جهانیان اتخاذ نکردند. در یازده سپتامبر چهارده نفر از نوزده عامل بمب گذار از شهروندان عربستان بودند، اما بمب های تلافی جویانه امریکا و غرب بر سر مردم افغانستان و عراقی فرود آمد که اکثریت مردمشان تا آنروز نمی دانستند شهری به نام نیویورک و مکانی به نام برج های تجارت جهانی وجود دارد…

امروز می توان ادعا کرد که آنچه در یازده سپتامبر هدف قرار گرفت نه برجهای تجارت جهانی بلکه زندگی میلیونها انسان بی گناه در افغانستان و عراق بود.
@jjavanefarda

Javanefarda.ir