حذف کلمه ای است که بار حقوقی ندارد.‼️/قیمت تخم مرغ پابه پای سیمان در حال گران شدن ‼️

قیمت تخم مرغ پابه پای سیمان در حال گران شدن ‼️

 حذف کلمه ای است که بار حقوقی ندارد.‼️

قیمت تخم مرغ پابه پای سیمان در حال گران شدن ‼️

سیمان دوباره اوج گرفت ‼️
تخم مرغ با مرغ دوباره پرواز کرد و قیمت تخم مرغ از دست مسئولان خارج شد .

گرانی تخم مرغ ، شهروندان را برآن داشت تا تعامل با مسئولین را پیش گرفته ، تخم مرغ را از سبد غذائی خود مانند گوشت و پنیر و شیر حذف کنند ‼️

T.me/jjavanefarda