راهکارهای برای کاهش آسیب ها ی بعدازطلاق

آثار طلاق بر مردان:زیر سوال بردن تواناییهای شخصی، طلاق انتها ندارد، کاهش اعتماد به نفس، ناامیدی ویاس وافسردگی، کاهش پذیرش شخصیت فردی و تاسف همیشگی با مردان طلاق ….

راهکارهای برای کاهش آسیب ها ی بعدازطلاق
✍️کریم یزدانی هوجقان-دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

بعد از طلاق آسیب ها در سه محور آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی ظاهر میشوند.
آسیب های فردی بعد از طلاق :شامل در خودماندگی و سرخوردگی، افسردگی ،احساس گناه، حس بدبینی وتردید،کنترل فرزندان، بیم از آینده، عدم خوشبختی فرزندان ،خیانت ،مشکلات مالی و….می باشند.
آسیب های خانوادگی طلاق : عدم سازگاری همسر جدید با فرزندان قبلی
احتمال افزایش گرایش فرزندان به خلاف ،بهم ریختن توازن خانواده نسبت به جایگاه قبل، ایجاد مسائل مالی و روانی برای والدین…
آسیب های اجتماعی طلاق :اختلالات و انحرافات جنسی ،انتقال زخم روانی،احتمال افزایش بزهکاری در جامعه.

زنان پس از طلاق با چه مسائلی روبه رو می شوند ؟ با ترس از تنهایی ، افسردگی وانزوا، خلا عاطفی، مشکلات روحی وجسمی، مشکلات دوگانگی نقش ،انزوای اجتماعی، کاهش فرصت های ازدواج ،کاهش رضایت زندگی…

آثار طلاق بر مردان:زیر سوال بردن تواناییهای شخصی، طلاق انتها ندارد، کاهش اعتماد به نفس، ناامیدی ویاس وافسردگی، کاهش پذیرش شخصیت فردی و تاسف همیشگی با مردان طلاق ….

راهکارهای برای کاهش این آسیب ها چیست ؟؟

تحمل مسئولیت انتخاب در واقع بپذیرند که طلاق انتخاب خود آنها بوده و لزوما از بیرون به آنها دیکته نشده است. به جای گشتن به دنبال
مقصر، شیوه زندگی خود را تحلیل کنند
از مشاور و متخصص کمک بگیرند. برای شناخت زندگی پس از طلاق و مسئولیت ھا
حتما مسیر گفت و گو را با ھمسر قبلی خود تاحدی حفظ کنند. در واقع از قطع ارتباط مطلق پرھیز کنند. ھمیشه زمینه بازگشت به زندگی
مجدد را باز نگه دارند ، به ھیچ وجه اصرار به قطع رابطه کامل فرزندان با مادریاپدرخود
نکنند.
به ھیچ وجه در مقابل فرزندان از مادر آنها بدگویی نکنند، ولو اینکه
طرف مقابل مقصر باشد. در واقع ذھن بچه ھا را تخریب نکنند
شبکه روابط اجتماعی را ھم برای خود و ھم با مدیریت خود برای
فرزندانشان شکل دھند. روابط اجتماعی منفی را جایگزین روابط اجتماعی مثبت کند

برنامه ریزی برای برآوردن خواسته ھا در زمان مناسب با در نظر گرفتن شرایط و پتانسیل ھای موجود، تعدیل واکنش در مقابل خشونت احساسی و آنی. پرھیز از تحریکات اطرافیان به ظاھر متحد و ھمراه.

با معنا زندگی کن ،کسانی که معنایی برای زندگی خود نیافته اند بعد از
طلاق بیشتر از ھمیشه می توانند به وادی افسردگی بیفتند

T.me/jjavanefarda