۵ تصادف  در یک ماه در نزدیکی سه راهی قره تپه ازتوابع مرند

ولی متاسفانه مسئولین مربوطه باین دو گزارش توجه نکردند تا اینکه پایگاه خبری #جوان_فردا جهت پیگیری گزارش پایگاه خبری #اویاناق برآن شدیم از محل حادثه خیز این گزارش را تهیه کردیم تا نظر مسئولین را به واقعیت حادثه خیز این محل جلب کنیم .

 ۵ تصادف  در یک ماه در نزدیکی سه راهی قره تپه

به گزارش #جوان_فردا

پیرو دو گزارش پایگاه خبری #اویاناق از سه راهی روستای قره تپه که در عرض یکماه شاهد ۵ تصادف دراین محل شده ایم .

ولی متاسفانه مسئولین مربوطه باین دو گزارش توجه نکردند تا اینکه پایگاه خبری #جوان_فردا جهت پیگیری گزارش پایگاه خبری #اویاناق برآن شدیم از محل حادثه خیز این گزارش را تهیه کردیم تا نظر مسئولین را به واقعیت حادثه خیز این محل جلب کنیم .

T.me/jjavanefarda