هوای سیاسی رو به تاریکی میرود

آری دروغگوئی وتزویر وریا و فرصت طلبی آتشهائی هستند که اعتماد مردم رااز بین برده است

نویسنده : رحیم میابی

آنکه از دور دیده میشود دودی است که از آتش سیاسیون بلند است . هیچ آتشنشانی نتواند آنرا خاموش کند .
خیمه های آتش متعددند آتشنشان بکدام خیمه آتش سر بزنند⁉️
خیمه مدعیان اصولگرائی یا خیمه مدعیان اصلاح طلبی یا خیمه مدعیان جهادی و انقلابی⁉️
یا خیمه مدعیان دولت در سایه ⁉️
هوای سیاسی رو به تاریکی میرود آتش زبانه می کشد دود آن جامعه را از دیدن حقایق باز داشته است .همچنان که روز عاشورا حقیقت با سالار شهیدان دفن شد همچنان که عدالت با مولی الاموحدین زیر خاک آرمید
دودی که بلند است نشان از آتش خشمگین در زیر دود است این آتش روشنائی ندارد فقط تخریب گر است و خاکستر کردن .
آری دروغگوئی وتزویر وریا و فرصت طلبی آتشهائی هستند که اعتماد مردم رااز بین برده است
هوای سیاسی تاریک است وهست این آتشهای سیاسیون موجب فاصله نا گسستنی آحاد مردم باحقیقت شده است بعدازاتمام اشک حاصل از زهردوددیگر روشنائی فایده نخواهدداشت آری هوای سیاسی تاریک است
آنکه چراغ روشنائی است نور روح شهدا وولایت امراست ولی دودغلیظ ایجادشده توسط تزویربازان ودروغگویان وریاکاران حقانیت را مانند روز عاشورادرزیرخاک دفن می کنند

وای هوای سیاسی تاریک است‼️
@jjavanefarda