معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند خبر داد :

کاروانسرای یام ثبت جهانی می شود

جوان فردا : بازدید میدانی ارز‌یا‌بان یونسکو - ایکوموس حسام مهدی و چان بینان به همراه محمد حسن طالبیان مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع دستی و مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی برای بررسی حریم، عرصه و ثبت کاروانسراهای یام مرند و خواجه نظر جلفا در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار می گیرد.

به گزارش جوان فردا ، بازدید میدانی ارز‌یا‌بان یونسکو – ایکوموس حسام مهدی و چان بینان به همراه محمد حسن طالبیان مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع دستی و مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی برای بررسی حریم، عرصه و ثبت کاروانسراهای یام مرند و خواجه نظر جلفا در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار می گیرد.