جوان فردا گزارش می دهد :

شورای اسلامی شهرستان مرند از شفاف سازی طفره رفت

فیلم از جلسات اداری سند زنده یک‌خبرنگار است که هیچ مسئولی نمی تواند از گفته خود طفره رود .از طرفی خبرگزاری وخبرنگار باستناد این سخنان که در فیلم موجود است از طرف شهروندان پیگیر باشد لذا هرمسئولی که در جلسات علنی از تهیه گزارش خبرنگار بصورت فیلم ممانعت کند قطعا توان عمل کردن به گفته خود ندارد .

به گزارش جوان فردا ، طبق شنیده ها شورای اسلامی  شهرستان مرند در شهر بناب حلسه علنی داشت مدیریت پایگاه خبری جوان فردا برحسب وظیفه ذاتی جهت تهیه گزارش دراین جلسه حضور یافت دراین جلسه مهندس ملکی معاون عمرانی فرماندار و نیکنفس بخشدار بخش مرکزی مرند حضور داشتند.

ولی به چه علت از تهیه گزارش تصویری ممانعت کردند معلوم نیست در حالی که طبق ماده ۱۵ قانون شوراها تمام جلسات شوراها علنی است مگر اینکه جلسه غیر علنی شورا در جلسه قبل که علنی است با رای اکثریت تصویب قرار گیرد و موردتایید کمیته تطبیق قرار گیرد..

ولی متاسفانه از فیلم‌برداری از جلسه و سخنان حاضرین که اعضای شورای بناب مرند هم بود را ممانعت کردند

فیلم از جلسات اداری سند زنده یک‌خبرنگار است که هیچ مسئولی نمی تواند از گفته خود طفره رود . از طرفی خبرگزاری و خبرنگار باستناد این سخنان که در فیلم موجود است از طرف شهروندان پیگیر باشد لذا هرمسئولی که در جلسات علنی از تهیه گزارش خبرنگار بصورت فیلم ممانعت کند قطعا توان عمل کردن به گفته خود ندارد .