موزه دکتر حسن نصیری

موزه دکتر حسن نصیری بازگشائی میشود 

در چندروز آینده موزه دکتر حسن نصیری با رعایت پروتکل بهداشتی جهت بازدید بازگشائی خواهدشد.

مصاحبه ای اختصاصی پایگاه خبری #جوان_فردا با همکاری پایگاه خبری #اویاناق با شهردار مرند

دکتر رضا نظری شهردار مرند بعداز بازدیداز موزه دکتر حسن نصیری در مصاحبه با پایگاه خبری وتحلیلی #جوان_فردا و پایگاه خبری و تحلیلی #اویاناق خبر از بازگشائی موزه دکتر حسن نصیری داد و گفت طی تماس تلفنی با دکتر حسن نصیری مقرر شد در چندروز آینده با دعوت از هیات امنا موزه با حضو اعضای شورا جلسه داشته باشیم .
نظری در مورد موضوع حقوقی موزه گفت ضمن تشکر وقدردانی از دکتر نصیری بزرگوار که یک قدم ایثارگرانه تاریخی در امر فرهنگی برداشتند باید اعضای محترم هیات امنا وعضو حقوقدان هیات امنا که آقای پیروز رفیعییان هستند موضوع حقوقی موزه را حل کنند تا بعداًمواجه با مشکل نشویم .

شهردار مرند افزود در چندروز آینده موزه دکتر حسن نصیری با رعایت پروتکل بهداشتی جهت بازدید بازگشائی خواهدشد.

#اویاناق
#جوان_فردا
#اجتماعی
#موزه_دکتر_حسن_نصیری
#بازگشائی

T.me/jjavanefarda