سعدیمحمد در منطقه آزادارس

 منطقه آزاد ارس جای دروغگویان نیست‼️

اگر سعیدمحمد در فکر رونق گرفتن منطقه آزادارس می باشد ودرفکر تغییر مدیریت در منطقه آزادارس است باید دروغگویان و فرصت طلبان این منطقه را با مطالعه نامه عرب باغی به رئیس مجلس وقت را خوب بخوانند و دروغگویان فرصت طلب را بشناسند

نویسنده : #رحیم_میابی


اگر شنیده ها که در سطح شایعه است که دروغگو ۸ سال گذشته مدیرعامل منطقه آزاد میشود درست باشد یک خطای بزرگ منطقه ای در کارنامه دولت ایران قوی ثبت خواهدشد
سعیدمحمد خوب می دانند دروغگو منطقه آزاد ارس را روزی منطقه قاچاقچیان نامید‼️ و بازاریان و اصناف و تجار را با هزاران مشکل مواجه کرد
اگر سعیدمحمد در فکر رونق گرفتن منطقه آزادارس می باشد ودرفکر تغییر مدیریت در منطقه آزادارس است باید دروغگویان و فرصت طلبان این منطقه را با مطالعه نامه عرب باغی به رئیس مجلس وقت را خوب بخوانند و دروغگویان فرصت طلب را بشناسند

پس #جوان_فردا
معتقد است منطقه آزادارس جای دروغگویان فرصت طلب نیست

T.me/jjavanefarda