مرند قرنطینه میشود؟

فرماندارمرند : مرند در واکسینه در سطح استان مقام ۲۱ را دارد

 گرشاسبی درمورد قرنطینه کردن شهرستان گفت اگر اصناف و شهروندان واکسینه نکنند و در اجرای پروتکل بهداشتی بی اعتنا باشند نمیتوئانیم شاهد از بین رفتن شهروندان بی گانه باشیم آنوقت قرنطینه اجرا خواهدشد 

مصاحبه پایگاه خبری جوان فردا با دکتر داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار مرند

مرند بسوی قرنطینه شدن‼️

دکتر داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار مرند گفت انتظار ما از شهروندان مرند این بود واست که ما باید از نظر واکسینه شدن شهروندان مقام اول را داشتیم نه مقام ۲۱ ‼️

گرشاسبی از کلیه شهروندان خواست جهت قرنطینه نکردن شهرستان مرند شهروندان واکسن کرونائی خودرا تزریق کنند اگر واکسینه نشوند به دیگر شهروندان ظلم می کنند باید در رعایت پروتکل بهداشتی جدی باشند وضعیت شهرستان از نظر کرونا خوب نیست

 گرشاسبی درمورد قرنطینه کردن شهرستان گفت اگر اصناف و شهروندان واکسینه نکنند و در اجرای پروتکل بهداشتی بی اعتنا باشند نمیتوئانیم شاهد از بین رفتن شهروندان بی گانه باشیم آنوقت قرنطینه اجرا خواهدشد 

فرماندارمرند از شهروندان تاکیدا خواست هرچه سریعتر خودرا واکسینه کنند اگر واکسینه نشوند آنوقت کسب تکلیف با خودشان است