میخچه خبرنگاری

اصحاب رسانه ای واقعی شهرستان مرند عاری از مجیزگویان و مداهنه گران است . مجیزگوی کَذّاب مداهنه گر ریالی مدعی خبرنگاری بزودی تعیین تکلیف میشود مانند میخچه کف پااست که خودبخود حذف میشود.

یادداشت صبح
پایگاه خبری وتحلیلی #جوان_فردا


جامعه
اصحاب رسانه ای واقعی شهرستان مرند عاری از مجیزگویان و مداهنه گران است .
مجیزگوی کَذّاب مداهنه گر ریالی مدعی خبرنگاری بزودی تعیین تکلیف میشود مانند میخچه کف پااست که خودبخود حذف میشود.

وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی باید در حفظ جایگاه رسانه های رسمی در مقابله با تهاجم فرهنگی اقدام لازم را معمول دارند اگر فعالین مجازی توسط دستگاه قضا بازخواست نشوند به احتمال قوی در آینده نزدیک همسو با عاملین جنگ نرم همسو باشند

نویسنده : رحیم میابی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

T.me/jjavanefarda