نقش مذهب در سیاست

نقش انگیزه های مذهبی در کاهش آسیبهای اجتماعی

من همچنان امیدوارم که ایمان مذهبی باعث میشود که‌هر دختر و پسر جوان و هرشهروندی برای وجود خود احترام قائل است و هرپسرجوان و دختر جوان مسئولیت بیشتری احساس می کند این عامل باعث میشود بی بندباری در روابط بین جوانان کمتر شود

یادداشت صبح
مدیرمسئول پایگاه خبری جوان فردا

 

نویسنده : رحیم میابی

من همچنان امیدوارم که ایمان مذهبی باعث میشود که‌هر دختر و پسر جوان و هرشهروندی برای وجود خود احترام قائل است و هرپسرجوان و دختر جوان مسئولیت بیشتری احساس می کند این عامل باعث میشود بی بندباری در روابط بین جوانان کمتر شود

من بخوبی میدانم که گاه تمایل به فضیلتها و پارسائی ها و زیر نام مذهب بودن بهانه ایی برای خمودی و بی فعالیتی ست ، هیچ شفاف تر از تظاهر به ایمان ، و اعتقاد دروغین نیست مانند آن سیاست پیشه دروغگو که نزدیک انتخابات خودرا خادم امام رضا ع معرفی کرد و نطق خشک سیاسی آغاز می کند و میکوشد با آوردن یکی دو مثال مذهبی وسیاسی فلفل و نمکی به کلامش بزند تا پیروز میدان شود

وقتی کسانی با انگیزه های مذهبی وبرای دستیابی به هدف های مذهبی وارد سیاست میشوند آزاد اندیشان آشفته میشوند معمولا مقامات مملکتی از بحث درباره ای ارزشهای مذهبی پرهیز می کنند زیرا می ترسند به کسی توهین کنند .
ولی فرصت طلبان قدرت طلب چنین ترس را ندارند هرچه به دهانشان میرسد میگویند این همام اشاره به عدم اعتقاد به مذهب است

به هر روی ، مشکل فقر و مشکل طبقاتی ،بیمه نشده ها وبیکارها مشکلات ساده و فنی نیستند که نیاز به برنامه اید دو مادهویی داشته باشد.این مشکلها به سنگدلی های فردی و بی تفاوتی های اجتماعی هم‌ارتباط دارند یعنی به آرزوی فرصت طلبان قدرت طلب و مافیای ثروت برای حفظ موقعیت و ثروت شان و مقام شان به هر قیمتی ونومیدی وخود ویرانگری طبقه محروم جامعه.

T.me/jjavanefarda