کورسو یوخدو چیلله ده حکمت واردی پیلله ده قورخوم بودور کیهان چی دورو سویو لیلله ده

برجاملی چیلله

کورسو یوخدو چیلله ده حکمت واردی پیلله ده قورخوم بودور کیهان چی دورو سویو لیلله ده

#برجاملی_چیلله

♦️برجام توپون شوتدویاق
نه کی اونو اوتدویاق
سیمیشقا یوز مین اولسا
نه جور اونو چیتدییاق

♦️کورسو یوخدو چیلله ده
حکمت واردی پیلله ده
قورخوم بودور کیهان چی
دورو سویو لیلله ده

شعراز : موسی احمدی مرند

T.me/jjavanefarda