اصلاح ساختار استخدامی

استخدامهای سفارشی یاامتیازی

اگر بتوانیم در امر استخدام و آزمون دانشگاه ها موضوع امتیازات و سفارشات را حذف کنیم آتوقت شاهد توسعه علمی و اداری خواهیم بود

🔹استخدامهای سفارشی همراه باامتیاز

نویسنده : #رحیم_میابی
کارشناس ارشد حقوق عمومی و فعال اجتماعی و رسانه ای

تا زمانی که استخدامهای سفارشی و امتیازی حاکم است شایسته سالاری به فراموشی سپرده خواهدشد
از منظر حقوق عمومی اعمال واجرای استخدامهای سفارشی و امتیازی دارای نقد است
اگر در فکر اصلاح ساختار اداری هستیم باید شایسته سالاری مدنظر باشد وباید صاحبان‌امتیاز را به نحو دیگر اقناع وارتزاق کرد .

این امر عامل تبعیض در علم هم قابل مشاهده است . بیشتر جوانان شایسته و صاحب علم با توجه به امتیازات و سفارشات ، عزلت نشین شده اند
برای مثال موردهای بیشتری را میتوان آورد.

اگر بتوانیم در امر استخدام و آزمون دانشگاه ها موضوع امتیازات و سفارشات را حذف کنیم آتوقت شاهد توسعه علمی و اداری خواهیم بود

ابنگونه استخدامها در شهرستان های دور افتاده هم اتفاق می افتد وموجب گلایه مندی جوانان شایسته میشود.

T.me/jjavanefarda