مکتب حاج سلیمانی یعنی تزکیه نفس

درترویج فرهنگ مکتب حاج‌ قاسم سلیمانی چه باید کرد⁉️فقط با گفتن نمی شود

فقط با گفتن نمی شود باید خودرا تزکیه نفس کرد این به فرآیند تبدیل نفس از حالت اسفناک خود محوری در طی مراحل مختلف معنوی به درجه طهارت و تسلیم در برابر اراده خداوند اشاره دارد. تزکیه‌ به‌ معنی‌ نمو و رشد دادن‌ است‌، سپس‌ این‌ واژه‌ به‌ معنی‌ تطهیر و پاک‌ کردن‌ آمده‌ است‌.قرآن‌ مجید پس‌ از یازده‌ سوگندمی‌فرماید: «سوگند به‌ همه‌ این‌ها که‌ هرکس‌ نفس‌ خودراتزکیه‌ کند، رستگار است‌ و هرکس‌ نفس‌ خودراآلوده‌ ساخت‌،ازلطف‌ خدامحروم گشت‌».قرآن‌ مجید هدف‌ پیامبران‌ را تزکیه‌ و پرورش‌ نفوس‌ ذکر کرده‌ است‌.این‌ موضوع‌ به‌ صورت‌ عناوین‌ دیگر مانند تهذیب‌ نفس‌ یا خود سازی‌ در کلمات‌ بزرگان‌ به‌ چشم‌ می‌خورد

 

دلنوشته

درترویج فرهنگ مکتب حاج‌ قاسم سلیمانی چه باید کرد⁉️

 

 

فقط با گفتن نمی شود باید خودرا تزکیه نفس کرد این به فرآیند تبدیل نفس از حالت اسفناک خود محوری در طی مراحل مختلف معنوی به درجه طهارت و تسلیم در برابر اراده خداوند اشاره دارد. تزکیه‌ به‌ معنی‌ نمو و رشد دادن‌ است‌، سپس‌ این‌ واژه‌ به‌ معنی‌ تطهیر و پاک‌ کردن‌ آمده‌ است‌.قرآن‌ مجید پس‌ از یازده‌ سوگندمی‌فرماید: «سوگند به‌ همه‌ این‌ها که‌ هرکس‌ نفس‌ خودراتزکیه‌ کند، رستگار است‌ و هرکس‌ نفس‌ خودراآلوده‌ ساخت‌،ازلطف‌ خدامحروم گشت‌».قرآن‌ مجید هدف‌ پیامبران‌ را تزکیه‌ و پرورش‌ نفوس‌ ذکر کرده‌ است‌.این‌ موضوع‌ به‌ صورت‌ عناوین‌ دیگر مانند تهذیب‌ نفس‌ یا خود سازی‌ در کلمات‌ بزرگان‌ به‌ چشم‌ می‌خورد.
می‌توان‌ تزکیه‌ را پالایش‌ نفس‌ از رذایل‌ اخلاقی‌ و آراستگی‌ به‌ فضائل‌ اخلاقی‌ دانست‌. ‌عالمان علم اخلاق می‌گویند: براى خودسازى ابتدا باید رذائل اخلاقى و اخلاق بدراازخود دور کرد، سپس‌درخت پاکى نشاند. بدیهى است باوجود صفاتى مانندحسدوکبروخودپسندی ومارک ضدانقلاب زو ضدولایت فقیه زدن وخودخواهى وشهوترانی،‌دسترسى به صفات پسندیده وانجام اعمال خیربسیارمشکل خواهد بود.
@jjavanefarda