اجرای صحیح قانون مردم را با مشکل موجه میکند؟

چراباید اجرای صحیح قانون مردم به اعتراض وادارد.نکند در شهرستانها دستهای پنهانم وجوددارد.

۲۰۱۶۰۶۳۰_۱۰۳۱۲۸

تعدادی از باغداران وکشاورزان روستای زنجیره در جلو فرماندار چه میگفتند
آنها به خبرنگار جوان فردا گفتند آب های موتور ما را دراین فصل بسته اند.
نمیدانیم به چه کسی حرفمان را بگوئیم .
باید گفت این قانونی است که ازمجلس عبور کرده ودرروستاها اجرائی میشود. این افراد می بایست اعتراض خودرا به قانون اعلام نمایند نه به مجریان قانون .
یکی از روستائیان گفت وقتی آدم در انتخاب اشتباه میکند چنین میشود.

به گزارش جوان فردا تلفن های  پشت خط یکی از روستائیان خبرنگار جوان فردا را به شبهه انداخت.که نکند پست پرده دستان پنهانی وجوددارد.

۲۰۱۶۰۶۳۰_۱۰۳۱۲۸ ۲۰۱۶۰۶۳۰_۱۰۳۱۳۰