روز قدس درمرند بروایت تصویر

شعار مرگ بر امریکا ومرگ بر اسارزئلی ومرگ بر آل سعود درمرند طنین انداز بود.

به گزارش خبرنگار جوان فردا
گزارش تصویری از مراسم روز قدس درشهرستان مرند

۴۲۵۴۲۹۷۱۲_۴۳۲۹۹۴۲۵۴۱۸۶۷۳_۴۲۶۶۵۴۲۵۴۲۱۱۲۷_۴۳۳۲۳۴۲۵۳۲۳۶۱۲_۴۲۸۰۷۴۲۵۳۲۳۵۵۵_۴۴۴۸۵۴۲۵۳۰۶۸۸۰_۴۲۴۳۰۴۲۵۳۱۶۰۴۵_۴۳۲۳۸۴۲۵۲۳۱۵۱۹_۴۳۷۱۱۴۲۳۹۲۹۲۶۴_۱۰۲۳۵۸۴۲۳۸۳۷۱۵۱_۱۳۳۶۴۲۴۲۳۸۳۵۸۱۸_۱۳۳۵۹۴۴۲۳۷۲۶۹۲۹_۱۳۳۳۸۷۴۲۳۷۱۰۰۹۹_۱۳۳۷۷۷۴۲۳۷۲۶۹۲۹_۱۳۳۳۸۷