مرند در آئینه پیشرفت

آزادی ،امنیت ؛آرامش سه عامل توسعه

در دولت ایران قوی مسئولین ارشد استانی و شهرستان مرندبا توجه به گفته رئیس جمهور در موردرونق گرفتن وضع اقتصادی دولت انتظار میرود

❇️قسمت اول

آزادی ،امنیت ؛آرامش
سه عامل
توسعه شهرستان مرند

نویسنده : #رحیم_میابی

 


در دولت ایران قوی مسئولین ارشد استانی و شهرستان مرندبا توجه به گفته رئیس جمهور در موردرونق گرفتن وضع اقتصادی دولت انتظار میرود با نظر خاص به شهرستان مرندنگاه کرده تا پروژه های کلنگ زده شده ونیمه تمام بخصوص بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرندوکارخانه الیاف شیشه که قرار بوددر منطقه محروم هرزندات طبق مصوبه هیات دولت عدالت گستر و مهرورز و جاده بین المللی مرند جلفا و مرند بازرگان و مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب وتبدیل آموزشگاه مهندسی وفنی به دانشکده ودانشگاه مهندسی و فنی مرند و کارخانه عالم آرا وشهرک های صنعتی و حل مشکل خدمات بانکها به مردم و تاسیس اداره آموزش و پرورش شهرهای زنوز و یامچی و بناب و کشکسرای و دیزج حسین بیگ و استقرار نمایندگی های کلیه ادارات در این شهرها و رسیدگی به مشکلات کارگاه هاوکارخانه های زود بازده و ساماندهی خروجی فاضلاب و سرازیر شدن آن دشت یامچی وچند مورد دیگر
لازم است معروض دارم در این مورد اقدامات ارزنده توسط مسئولین ارشد دولت در شهرستان مرند انجام گرفته است امید است این اقدامات پیگیری شود