از روستای زنجیره تا میز رئیس امور آب مرند

با پیگیریهای مدام توسط مدیر سایت خبری جوان فردا درروز یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۴ باهماهنگی کامل با خبرنگاران آقایان مصطفائی مدیر سایت اخباربه روزمرند وخبرنگار پرسابقه وآقای رمضانی خبرنگار عکاس عازم روستای زنجیره شدندتا با صاحبان موتورهای آب که بخاطر عدم رعایت مجاز قانونی بهره برداری از موتورهای آب که مسئولین عزم جدی باتوجه به وضعیت آب درراستای اجرای قانون آب شدند.

takhte1765

به گزارش خبرنگار جوان فردا
مدیر سایت خبری جوان فرداوقتی روستائیان زنجیره را درجلو فرمانداری مرنددید خبری باین مضموم انتشارداد

۲۰۱۶۰۶۳۰_۱۰۳۱۳۰
تعدادی از باغداران وکشاورزان روستای زنجیره در جلو فرماندار چه میگفتند
آنها به خبرنگار جوان فردا گفتند آب های موتور ما را دراین فصل بسته اند.
نمیدانیم به چه کسی حرفمان را بگوئیم .
باید گفت این قانونی است که ازمجلس عبور کرده ودرروستاها اجرائی میشود. این افراد می بایست اعتراض خودرا به قانون اعلام نمایند نه به مجریان قانون .
یکی از روستائیان گفت وقتی آدم در انتخاب اشتباه میکند چنین میشود.

به گزارش جوان فردا تلفن های پشت خط یکی از روستائیان خبرنگار جوان فردا را به شبهه انداخت.که نکند پست پرده دستان پنهانی وجوددارد.

takhte1493

با پیگیریهای مدام توسط مدیر سایت خبری جوان فردا درروز یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۴ باهماهنگی کامل با خبرنگاران آقایان مصطفائی مدیر سایت اخباربه روزمرند وخبرنگار پرسابقه وآقای رمضانی خبرنگار عکاس عازم روستای زنجیره شدندتا با صاحبان موتورهای آب که بخاطر عدم رعایت مجاز قانونی بهره برداری از موتورهای آب که مسئولین عزم جدی باتوجه به وضعیت آب درراستای اجرای قانون آب شدند.

takhte1005

بعداز حضوردر روستای زنجیره وگوش دادن به حرفهای روستائیان وباغداران درهماج مجلس با آقای کرمی  فرماندارمرندوآقای امیسری راد بخشدارمرکزی ومهندس محمدی رئیس امور آب مرندقراربراین شد روزدوشنبه جلسه ای دراتاق رئیس امور آب مرند درحل این موضوع تشکیل شود دروقت مقرر همه حاضر شدند مدیر سایت خبری جوان فردا هم حضورداشت.موضوع آب روستائیان دراین جلسه با مساعدت آقای فرماندار ومهندس محمدی مقررگردید موتورهای آب فک پلمپ گردد تا درعرض ۲۴ روز از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ روستائیان وشرکاءموتور آب نصبت به نصب فلکه به موتورهای آب اقدام لازم به عمل آید. این تصمیم ومساعد مسئولین وپیگیری این امرتوسط پایگاه خبری جوان فردا موجب گردیدنقش بعضی سوء استفاده کننده گان مغرض پشت صحنه نقش برآب کرد.

این جریان به روایت تصویر

takhte1005 takhte1019 takhte1025 takhte1242 takhte1275 takhte1293 takhte1432 takhte1493 takhte1765 takhte1818 takhte1896