جام رمضان (فوتسال) مرند به روایت تصویر

مسابقات فوتسال جام رمضان درمرند به روایت تصویر

به گزارش خبرنگارجوان فردا به نقل از خبرنگار عکاس آقای رمضانی جام رمضان فوتسال مرند به روایت تصویر
takhte1038

takhte1081

takhte1113

takhte1348

takhte1406

takhte1450

takhte1608

takhte1776

takhte1815

takhte1854

takhte1867

takhte1941

takhte1952

takhte1970