آقای ...زندگی هزینه دارد‼️

زندگی هزینه دارد‼️

جریانی است که اخیرا اتفاق افتاده است که برنامه ریزی میشود این اتفاق که نشان از بی وجدانی و سوءاستفاده از نام یک صنف است بزودی در محضر بزرگان توسط شهروندان محترمی که فردی بانام خبرنگاری باین شهروندان مراجعه کرده اندوگفته اند اگر میخواهی در فلان امر که قرار است اجرا شودسنگ اندازی نکنیم باید بدانیدزندگی هزینه دارد‼️طرح میشود

آقای …زندگی هزینه دارد‼️


یادداشت صبح مدیر مسئول #جوان_فردا
همه می دانندزندگی هزینه داردولی به چه قیمت ⁉️
بازی باشخصیت شهروند جهت تامین هزینه زندگی شخصی ‼️
جیب بری جیب خیرین وایجاد بی اعتمادی در خیرین جهت تامین هزینه زندگی شخصی‼️
جیب بری آشکار جیب های فرزندان چهره های ماندگار شهرستانی وکشوری بانام خبرنگار جهت تامین هزینه زندگی شخصی‼️

زیرپا گذاشتن اخلاقیات جهت تامین هزینه زندگی شخصی‼️
زیر پا گذاشتن وجدان جهت تامین هزینه زندگی شخصی ‼️
زیرپا گذاشتن آبروی یک‌خانواده برای تامین هزینه زندگی شخصی ‼️

ودیگر موارد

این‌ جریانی است که اخیرا اتفاق افتاده است که برنامه ریزی میشود این اتفاق که نشان از بی وجدانی و سوءاستفاده از نام یک صنف است بزودی در محضر بزرگان توسط شهروندان محترمی که فردی بانام خبرنگاری باین شهروندان مراجعه کرده اندوگفته اند اگر میخواهی در فلان امر که قرار است اجرا شودسنگ اندازی نکنیم باید بدانیدزندگی هزینه دارد‼️طرح میشود
شهروند با وجدان و آگاه به مسائل روز که می داند این فرد خبرنگارنمابا نام مقدس خبرنگاری جیب بری می کند گفته خدا هزینه زندگی ات را از جای دیگر برساند ‼️

T.me/jjavanefarda