نهاد بازرسی درایران

بازرسی از جنبه های مختلفی قابل بررسی است،یکی از لحاظ لغوی ومعانی اصطیلاحی ودیگری ازلحاظ حدود آن،که ابتدا ما معانی بازرسی رااز لحاظ لغوی وسپس اصطلاحی ونهایتا عام ویا خاص بودن آن را بیان خواهیم کرد

نظر براینکه درجامعه فعلی شایعات ایمان مردم را خدشه دار می نماید.موسسه حقوقی ومشاوره ای میابی درشهرستان مرند تصمیم براین گرفته است تا در جامعه اسلامی چگونه میتوان جلو شایعات را گرفت تا ایمان مردم را خدشه دارننمایند.بعداز تبادل افکار با کارشناسان حقوق وجامعه وروانشاسان به این نتیجه رسیدیم که مطالب قانونی را برای روشنگری جامعه دراختیار کاربران قراردهیم .اصل عامل این مطلب جریان حاکم درشهرمرند موجباین تفکر گردید که آیا هرکسی را دستگاه قضایی چند روزی دراختیار داشته باشد باید همه چیز دنبال آن گفته شود.؟آیا بهترنیست از قانون آشنائی داشته باشیم واز خدا بترسیم ودنبال کسی تا صدور رای مجرمیت تحمل نماییم خود میدانید بعداز اتمام کار قضائی ما هم حق نداریم دنبال کسی حرفی بزنیم اگر مسلمان هستیم .البته درجهان غیر مسلمان هم این امر قبیح است.
فصل مقدماتی – کلیات
مبحث اول : مفهوم ومعنای بازرسی
مبحث دوم: وجوه مشترک نهاد های بازرسی
مبحث سوم : فلسفه وضرورت تاسیس سازمان های بازرسی
که هر مبحث دارای بندهای جداگانه ای برای خودارد.
دراولین فرصت ممکن این مطلب دردید بازدید کننده گان محترم قرار خواهد گرفت.