بخوانید و بیندیشید در مورد اعجاز عددی سوره قدر

اعجاز قرآن

هر مؤمنی که هنگام وضو گرفتن سوره قدر را بخواند از گناهانش خارج می شود مانند آن روزی که از مادر متولد شده است.*

*معلومات حیرت انگیز*

*حروف الله ۴*
*حروف محمد ۴*
*حروف رسول ۴*
*حروف کتاب ۴*
*حروف قرآن ۴*
*حروف حدیث ۴*
*حروف مسجد ۴*
*حروف کلمه ۴*
*حروف نماز ۴*
*حروف روزه ۴*
*حروف زکات ۴*
*حروف جهاد ۴*
*حروف دنیا ۴*
*حروف آخرت ۴*
*حروف بهشت ۴*
*حروف جهنم ۴*
*حروف اذان ۴*
*حروف کعبه ۴*
*حروف قبله ۴*

*لطفاً به ۴ نفر بفرست، امروز میخواهیم هدیه ای به رسول اللّه بدهیم و آن هم ۲۰ میلیون صلوات است*
*پس سه مرتبه بر پیغمبر صلوات بفرست و به ۲ گروه ارسال کن تا صلواتمان ادامه داشته باشد*
*به نیت شفاء تمام مریضها وگرفتارها*

*آمین یا رب العالمین*
🍀 🕊❣
💎بخوانید و بیندیشید در مورد اعجاز عددی سوره قدر👌

*إنا ١*
*أنزلناه ٢*
*فی ٣*
*لیله ۴*
*القدر ۵*
*وما ۶*
*أدراک ٧*
*ما ٨*
*لیله ٩*
*القدر ١٠*
*لیله ١١*
*القدر ١٢*
*خیر ١٣*
*من ١۴*
*الف ١۵*
*شهر ١۶*
*تنزل ١٧*
*الملائکه ١٨*
*والروح ١٩*
*فیها ٢٠*
*بإذن ٢١*
*ربهم ٢٢*
*من ٢٣*
*کل ٢۴*
*أمر ٢۵*
*سلام ٢۶*
*هی ٢٧*
*حتى ٢٨*
*مطلع ٢٩*
*الفجر ٣٠*
*سوره «القدر» دارای ٣٠ کلمه است به تعداد جزءهای قرآن !*
*و تعداد حروف این سوره ١١۴ است به اندازه‌ ی تعداد سوره های قرآن کریم !*

*فقط خدا ارزش این سوره و این شب را می داند و بس ، قدر قدر قرآن را بدانیم*

*فضیلت خواندن سوره قدر*

*امام صادق علیه السلام :*
*هر کس سوره قدر رادر یکی از نمازهای واجب قرائت کند منادی ندا میدهد : ای بنده خدا ؛ خداوند گناهان گذشته تو را آمرزید پس اعمالت را از سر گیر.*

*امام رضا علیه السلام :*

*هر مؤمنی که هنگام وضو گرفتن سوره قدر را بخواند از گناهانش خارج می شود مانند آن روزی که از مادر متولد شده است.*

*امام صادق علیه السلام :*

*هرکس سوره قدر را بر آبی بخواند واز آن بنوشد خداوند نوری در چشمان او قرار دهد.*

*امام صادق علیه السلام :*

*هرکس سوره قدر راهنگام خواب یازده مرتبه بخواند خداوند یازده فرشته را مآمور میکند تا او را از شر هر شیطانی حفظ نمایند.*

*امام صادق علیه السلام :*

*هرکس سوره قدر را شفیع قرار دهد و از درگاه خداوند در خواستی نماید خداوند شفاعتش را پذیرفته و درخواستش را اجابت می نماید.*

💢حداقل برای یک گروه ارسال کنید و ثوابش را هدیه کنید به روح همه شهدای اسلام و اموات خودتون .*