۱۴ زندانی درمرند آزادشد

جوان فردا:صبح روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ تعدادی از زندانیان مرند که دارای محکومیتهای مالی داشتنداز زندان آزاد شدند.

۴۲۵۳۲۴۸۱۷_۵۵۳۰۰
به گزارش خبرنگار جوان فردا
صبح روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ تعدادی از زندانیان مرند که دارای محکومیتهای مالی داشتنداز زندان آزاد شدند.
۴۲۵۲۰۱۳۱۵_۵۵۲۱۳
زارع زاده رئیس دادگستری مرند درجلسه ای که با خبرنگاران داشت خطاب به خبرنگاران گفت
امروز با زحمات مسئولین زندان وانجمن حمایت اززندانیان وستاد دیه استان تعداد۹زندانی از زندان مرند که دارای محکومیتهای مالی بودند با مساعدتهای خیرین شهرستان که درجشن گلریزان به ندای فرزندان زندانیان یاعلی گفتند امروز ثمره آن جشن گلریزان دراین محفل امروز جواب داد از مساعدتهای خیرین شهرستان درروز جشن گلریزان ودرایام دیگر که فعلا هم به حساب انجمن مبالغی واریز میشود تعداد ۹ تن اززندانیان به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.
۴۲۵۳۱۳۸۳۵_۵۵۸۶۴
فتاحی دادستان مرند به خبرنگارجوان فردا گفت از کلیه خیرن وشما خبرنگاران واصحاب رسانه تشکر میکنیم که هم در اطلاع رسانی جشن گلریزان ویا امروز پوشش خبری درسطح شهرستان خوب است انتظارداریم همیشه درراستای امر خیر قدم برداریم.
وی اضافه کرد دوماه پیش ۵نفر وامروز ۹ تن از زندانیانی که دارای محکومیتهای مالی داشتندبا یاری خیرین شهرستان وانجمن حمایت اززندانیان مرند ومسئولین زندان ویا یاری ستاددیه استان اززندان مرند آزاد وبه آغوش خانواده خود برمی گردند.
۴۲۵۲۰۱۶۸۰_۵۵۲۲۳
رضاخلیلی مدیر انجمن حمایت اززندانیان مرند در مصاحبه خود با خبرنگارجوان فردا گفت باید ازمردم وخیرین وهمشهریهای بزرگوار تشکر بنمایم که مارا درامر آزادسازی این زندانیان یاری نمودند
وی به آمار تحت پوشش انجمن اشاره کرد وگفت تعداد ۱۵۰خانواده تحت پوشش این انجمن قراردارند ودرماه مبارک رمضان به هر خانواده ۲۰۰۰۰۰۰ریال بعنوان حمایت ارزاق توسط انجمن حمایت اززندانیان مرند پرداخت شد ه است وی ازرئیس دادگستری ودادستان ومسئولین زندان ومرندوستاددیه استان درمورد مساعدتهای قانونی وحمایت از انجمن اعلام تشکرنمود.
دراین میان ::::
۴۲۳۹۱۸۶۸۸_۱۴۶۵۹۶
سلطانپورمرددردمند زندانیان آنکه برای سخن گفتن حرفهای زیادی داشت ولی خستگی جسمی وروحی نگذاشت با ماسخن گوید
وی مددکار زندان مرند است
وی چندین شب تا ساعت ۳نصف شب درمورد آزادی این زندانیان کارکرده است .خستگی روحی وجسمی در وی مشخص بود.ولنگان لنگان که در پله های دادگستری پایش پیچ خورده بود همراه خبرنگاران می آمد.ولی با آزاد شدن زندانیان شکر به خدا نمود.
رئیس دادگستری ودادستان هنگام خروج اززندان برای چندمین بار از خیرین وخبرنگاران تشکرنمودند.
صحنه ای دیگر در خارج اززندان
۴۲۵۲۰۵۰۲۶_۵۵۱۳۳
مادری منتظر پسرخود بود اززندان اطلاع داده بودندکه با کمک خیرین پسرت فردا از زندان
آزادمیبشود.

مادر زندانی به خبرنگارجوان فردا گفت ،کسانی که درآزادنمودن پسرم ودیگر زندانیان کمک کرده اند ازدوردست انهارا میبوسم.
بخصوص واقعااز رئیس دادگستری ودادستان مهربان ومسئولین زندان که همیشه بارفتارخوش با مردم رفتارمیکنند واز آقای رضا (رضا خلیلی) تشکر میکنم.