۲۰میلیارد تومان مرند چی شد؟

موضوع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان اعتبار در اختیار نماینده مجلس

فرار نماینده مجلس از مدیرمسئول و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی #جوان_فردا بدون علت نیست ♦️اولا آگاهی و تسلط مدیرمسئول و خبرنگاران پایگاه خبری #جوان_فردا به امورات جاری در کشور و منطقه به بروز و به ثانیه است ♦️ثانیا جسارت داشتن به بیان واقعیتها ثالثا ریالی نبودن خبرنگاران و مدیرمسئول 🟩ش

موضوع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان اعتبار در اختیار نماینده مجلس ‼️

 

فرار نماینده مجلس از مدیرمسئول و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی #جوان_فردا بدون علت نیست

♦️اولا آگاهی و تسلط مدیرمسئول و خبرنگاران پایگاه خبری #جوان_فردا به امورات جاری در کشور و منطقه به بروز و به ثانیه است
♦️ثانیا جسارت داشتن به بیان واقعیتها
ثالثا ریالی نبودن خبرنگاران و مدیرمسئول

🟩شنیده میشود ۲۰ میلیارد تومان‌ جهت هزینه در امر فرهنگی ورزشی و اجتماعی و عمران شهرستانها در اختیار تک تک نماینده گان‌گذاشته شده است حال سوال اینجاست

🟩آیا این مبلغ اعتبار که طبق شنیده ها در اختیار نماینده مجلس قرار گرفته است قرار است در کجا هزینه شود ⁉️

❌طبق قانون مطبوعات نماینده مجلس در شهرستانهای مرند و جلفا میتواند پاسخ خودرا جهت انتشار اعلام دارند.

T.me/jjavanefarda