بیائید از سیاه نمائی دست برداریم

اداره راهداری مرند گُل کاشت

بیائید از سیاه نمائی دست برداریم و فضای رسانه ای شهرستان را تلطیف نموده عملکردهای انجام گرفته را پوشش خبری دهیم

 اداره راهداری گُل کاشت 🌹

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir 


کارکنان و کارشناسان اداره راهداری دوش بدوش رئیس اداره راهداری شهرستان مرند
محور قینر و ارزیل و طرزم که بر اثر رانش مسدود شده بودبازگشائی نمایند

♦️نظریه #جوان_فردا

بیائید از سیاه نمائی دست برداریم و فضای رسانه ای شهرستان را تلطیف نموده عملکردهای انجام گرفته را پوشش خبری دهیم
رسانه ها کاستی ها را اول با تعامل اگر گوش شنوا واقدام توسط مسئولین پیدا نشد انتقاد بیرحمانه ولی منصفانه نسبت به داشته هایمان همراه با راه حل انجام گیرد

T.me/jjavanefarda