آبهای کشورهای عربی ،مطامع توسعه طلبانه اسرائیل

جنگ آب

آمارهای اسرائیل نشان میدهد که شمار جمعیت اسرائیل در سال 1994حدود 1/5میلیون نفر بوده است. با توجه به افزایش بی سابقه شمار جمعیت که ناشی از مهاجرت مستمر است،پیش بینی می شود که اسرائیل همواره در پی منابع جدید آب باشد.این به معمنای آن است که این امکان وجود دارد که اسرائیل ،همچون  گذشته برای دستیابی به منابع آب درمنطقه ، به زور متوسل شود . بنابراین اسرائیلی ها آبهای کرانه باختری را منابع امنیت ملی میدانند که دست برداشتن از آن امکان ندارد. اسرائیل مذاکره با فلسطینیان همواره بر در اختیار داشتن  منابع آب ، تاکید کرده است

قسمت اول

نویسنده : ابراهیم اصیل میابی

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

آبهای کشورهای عربی ،مطامع توسعه طلبانه اسرائیل

یکی از مهمترین منابع طبیعی که اسرائیل به خاطر آن بر حفظ زمین های عربی اصرار دارد ، منابع آب است. کشورهای خاورمیانه ، مساله  آب را نیاز عادی مانند منابع دیگر می دانند.اما اسرائیل از این زاویه به قضیه نگاه می کند که منابع موجود آب، برای جذب یهودیان مهاجر از سراسر جهان ، کافی نیست .به همین علت، سردمداران رژیم اشغالگر اسرائیل از سال ۱۹۶۷ در بهره برداری ، توزیع و اداره منابع آب دخالت کرده اند. بنابراین منابع آب روی زمینی و زیر زمینی ، تحت حاکمیت مسئولان نظامی اسرائیل قرار گرفته است که مطابق اهداف اسرائیل، در امور آن دخالت می کنند.

این وضعیت آب، مهم ترین مانع در برابر توسعه اقتصادی و اجتماعی فلسطین است. این وضعیت در واقع عملیات چپاول مستمر و برنامه ریزی شده منابع آب فلسطین است. مجموع آب کرانه باختری ، سالانه به ۷۰۰میلیون مترمکعب و درنواز غزه ، به ۶۰میلیون مترمکعب می رسد. اسرائیل هر سال ۵۱۵تا ۵۳۰میلیون مترمکعب از این آب را مصرف خود و شهرک ها، انتقال می دهد،یعنی سالانه ۶۸درصد از آبهای فلسطینی را غارت می کند.این سیاست اسرائیل ،برمنابع آب فلسطین فشار زیادی وارد می کند؛مثلاً در نوار غزه، میزان آب زیر زمینی از میزان ذخیره طبیعی کمتر شده است و بر اثر آن از کیفیت آب کاسته شده ؛ زیرا آبها آلوده  و شور شده است.

آمارهای اسرائیل نشان میدهد که شمار جمعیت اسرائیل در سال ۱۹۹۴حدود ۱/۵میلیون نفر بوده است. با توجه به افزایش بی سابقه شمار جمعیت که ناشی از مهاجرت مستمر است،پیش بینی می شود که اسرائیل همواره در پی منابع جدید آب باشد.این به معمنای آن است که این امکان وجود دارد که اسرائیل ،همچون  گذشته برای دستیابی به منابع آب درمنطقه ، به زور متوسل شود . بنابراین اسرائیلی ها آبهای کرانه باختری را منابع امنیت ملی میدانند که دست برداشتن از آن امکان ندارد. اسرائیل مذاکره با فلسطینیان همواره بر در اختیار داشتن  منابع آب ، تاکید کرده است.

اسرائیل به جای آن که از آبهای مناطق خود گردان دست بردارد، هنوز اصرار می ورزد که برای تامین آب کرانه باختری و نوار غزه باید منابع جدید خارجی جستجو کرد و تاکید می کند که به اقتضای اشغال این مناطق و به علت امر انجام شده، حقوق آب دراین مناطق ،متعلق به اسرائیل است. کاتس عوز، رئیس کمیته آب اسرائیل در مذاکرات با فلسطینیان تاکید می کند که ((آبهای کرانه باختری متعلق به اسرائیل بوده وحتی پس از خودگردانی نیز از آن اسرائیل خواهد ماند))