قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان مرند

تخریب وخود اجرایی یک مورد از ساخت وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی یامچی

راستای صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی با حضور معاون رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند به همراه کارشناسان امور اراضی 1 مورد از ساخت وسازهای غیر مجازدر راستای احکام قطعی ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در اراضی کشاورزی شهر یامچی توسط خود مالک تخریب وخود اجرایی و 2500متر مربع از اراضی مرغوب کشاورزی به حالت قبل برگشت

تخریب وخود اجرایی یک مورد از ساخت وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی یامچی

به گزارش خبرنگار جوان فردا
آقای ضیا مهر دادستان عمومی وانقلاب شهرستان ویژه مرند با توصیه به کسانی که از اجرای احکام کیفری مرند ابلاغی درخصوص حکم قطعی صادره در قلع وقمع دریافت کرده اند گفت: این افراد خودشان سریعتر نسبت به اجرای حکم اقدام کنند اگر مصالحی یا لوازمی در محل دارند خودشان بردارند ، تا کمتر متحمل ضرر وزیان شوند قبل از اینکه با دستور دادستانی نسبت به قلع وقمع قهری آنها اقدام شود حکمی که قطعیت یافته قابلیت اجرایی دارد و به هیچ وجه من الوجوع متوقف نخواهد شد وتمامی احکام قلع وقمع قطعا وحتما اجرا خواهد شد

 در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی با حضور معاون رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند به همراه کارشناسان امور اراضی ۱ مورد از ساخت وسازهای غیر مجازدر راستای احکام قطعی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در اراضی کشاورزی شهر یامچی توسط خود مالک تخریب وخود اجرایی و ۲۵۰۰متر مربع از اراضی مرغوب کشاورزی به حالت قبل برگشت

با هماهنگی مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ، مسئول روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی، وآقای مقنی خبرنگار صدا وسیمای استان در بخش یامچی ازآخرین وضعیت اجرای قلع وقمع ها با حضور علی صیادی معاون رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند گزارش خبری تهیه گردید./.