همدلی و همزبانی رمز گذر ازبحران

آیا تخریب روشنفکران و دلسوزان و پیشکسوتان انقلاب با نام های اصلاح طلب واقعی و اصولگرایان واقعی توسط سوپر انقلابی ها به خط آخر نرسیده است ⁉️

ز مناظرات انتخاباتی دوران احمدی نژاد بارها یادآور شدیم که دشمن می خواهد با تخریب پیشکسوتان‌انقلاب تخم نفاق در کشور پرورش دهد ولی متاسفانه توجهی باین امر نشد که نشد هیچ ،هزاران افسوس رسانه های کشوری هم بجای اینکه توطئه دشمن را بخواند و از توطئه دشمن خبر دهد عامداً یا خادماً علاوه براینکه چنین نکردند در محور توطئه دشمن قلم فرسائی نمودند

آیا تخریب روشنفکران و دلسوزان و پیشکسوتان انقلاب با نام های اصلاح طلب واقعی و اصولگرایان واقعی توسط سوپر انقلابی ها به خط آخر نرسیده است ⁉️
یادداشت روز #جوان_فردا


از مناظرات انتخاباتی دوران احمدی نژاد بارها یادآور شدیم که دشمن می خواهد با تخریب پیشکسوتان‌انقلاب تخم نفاق در کشور پرورش دهد ولی متاسفانه توجهی باین امر نشد که نشد هیچ ،هزاران افسوس رسانه های کشوری هم بجای اینکه توطئه دشمن را بخواند و از توطئه دشمن خبر دهد عامداً یا خادماً علاوه براینکه چنین نکردند در محور توطئه دشمن قلم فرسائی نمودند .
آیا امروز این طیف سوپر انقلابی ها از خواب بیدار شده اند⁉️ ویا هنوز هم خودرا بخواب زده اند و در خواب در حال تخریب انقلابیون واقعی در دو جناح واقعی سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب هستند⁉️

مانند گذشته بر طبل وحدت میزنیم و پیشنهاد می کنیم ناظران امنیتی نگذارند سوپر انقلابی ها در این مقطع از زمان مانند گذشته نسنجیده حرف بزنند ویا سخنرانی کنند .
دشمن در کمین است .
امروز دشمن در فکر تجزیه کشور است واینگونه سخنان تندرو سوپر انقلابی ها در راستای اهداف صهیونیزم است .
دیگر مارک‌زدن ها را کنار بگذارید. در فکر آینده کشور باشید جهت گذر از این بحران باید همدلی و همزبانی حاکم باشد . دیگر بین قوا کشمکش سیاسی وجود ندارد . از طرفی رقبای سیاسی دولت منصفانه حرکت می کنند اگر رسانه های رقیب سیاسی دشمن مانند دوران دکتر روحانی عمل بکنند دولت با مشکل فراوانی روبرو خواهد شد .جهت رو به وحدت باید ترمز سوپر انقلابی ها گرفت