‌دیدار رئیس شورا ونائب رئیس شورای اسلامی مرند با خانم پاشائی، تحت عنوان کدام موضوع در کدام‌ ویلا انجام گرفت ⁉️

دیدار رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی مرند با خانم پاشائی نماینده مجلس

طبق شنیدها دیدار علیپور رئیس شورا و آخوندی نائب رئیس شورای اسلامی مرند با خانم پاشائی، تحت عنوان کدام موضوع در یکی از ویلاهای در خارج از استان انجام گرفت .چرا روابط عمومی شورا نمی خواهد از ثمره این‌دیدار شهروندان‌را مطلع کنند⁉️ ♦️طبق قانون مطبوعات رئیس و‌نائب رئیس ش

‌دیدار رئیس شورا ونائب رئیس شورای اسلامی مرند با خانم پاشائی، تحت عنوان کدام موضوع در کدام‌ ویلا انجام گرفت ⁉️

طبق شنیدها
دیدار علیپور رئیس شورا و آخوندی نائب رئیس شورای اسلامی مرند با خانم پاشائی، تحت عنوان کدام موضوع در یکی از ویلاهای در خارج از استان انجام گرفت .چرا روابط عمومی شورا نمی خواهد از ثمره این‌دیدار شهروندان‌را مطلع کنند⁉️

♦️طبق قانون مطبوعات رئیس و‌نائب رئیس شورای اسلامی مرند و خانم پاشائی نماینده مجلس حق دارند این خبر را تکذیب یا تایید کنند ⁉️